گیاهی ترین گیاهی ترین AnzanDigital فروشگاه

فرصت های شغلی کاریابی نسل مهتاب

جنسیت حقوق ساعت کاری شرایط احراز شغل عنوان شغل
مرد توافقی توافقی دارای موتور پیک موتوری
مرد توافقی توافقی فنی کار کارگر کارخانه
مرد توافقی توافقی ماهر تراشکار
مرد توافقی قانون کار دیپلم فروشنده
مرد توافقی قانون کار دیپلم راننده
مرد توافقی قانون کار دیپلم نگهبان
مرد توافقی قانون کار دیپلم مامورپخش
مرد ۸ساعت کار توافقی لیسانس نقشه بردار
مرد توافقی توافقی دارای گواهینامه پایه ۲ راننده
مرد ۸ساعت کار قانون کار لیسانس مهندس عمران
مرد ۸ساعت کار قانون کار لیسانس مهندس مکانیک
مرد ۸ساعت کار قانون کار لیسانس مهندس متالوژی
مرد توافقی توافقی دیپلم مامورپخش
مرد ۸ساعت کار قانون کار مجرد یا متاهل کارگر کارخانه
زن توافقی قانون کار دیپلم فروشنده
زن صبح و عصر ۵۰۰۰۰۰ روابط عمومی بالا فروشنده
زن صبح و عصر قانون کار وارد به کامپیوتر منشی
زن ۸الی ۱۷ توافقی وارد به کامپیوتر منشی
زن صبح و عصر توافقی مجرد – وارد به کامپیوتر منشی
زن ۸ساعت کار ۴۳۰۰۰۰ مجرد یا متاهل کارگر خدمات
زن صبح و عصر ۵۰۰۰۰۰ مجرد یا متاهل فروشنده
زن توافقی ۴۰۰۰۰۰ وارد به کامپیوتر اموردفتری
زن ۸ساعت کار قانون کار لیسانس کارشناس نساجی
زن ۸ساعت کار قانون کار مجرد کارگر کارخانه
زن توافقی ۴۵۰۰۰۰ وارد به کامپیوتر اموردفتری