قالب وردپرس درنا توس

فرصت های شغلی کاریابی نسل مهتاب

جنسیت حقوق ساعت کاری شرایط احراز شغل عنوان شغل
زن ۸۵۰۰۰۰ شبانه روز مجرد یا متاهل پرستارسالمند
زن ۳۵۰۰۰۰ ۸ الی ۱۲ وارد به کامپیوتر دفتردار
زن ۴۰۰۰۰۰ ۷:۳۰ الی ۱۴:۳۰ مجرد یا متاهل کارگر خدمات
مرد ۱۴۰۰۰۰۰ ۸ ساعت کار دارای مدارک کامل راننده پایه یک
زن قانون کار ۸ الی ۱۶ سن تا ۳۴ حسابدار
زن قانون کار ۷:۳۰ الی ۱۵:۳۰ دارای ۵ سال سابقه کار حسابدار
مرد قانون کار ۷:۳۰ الی ۱۵:۳۰ دارای ۵ سال سابقه کار حسابدار
زن ۶۰۰۰۰۰ ۱۳ الی ۲۱ مجرد یا متاهل فروشنده
زن ۵۰۰۰۰۰ ۷:۳۰ الی ۱۵:۳۰ وارد به کامپیوتر منشی و خدماتی
مرد توافقی ۸ ساعت کار مجرد یا متاهل کارگرساده
مرد قانون کار ۸ ساعت کار ماهر تراشکار
مرد قانون کار صبح و عصر ظاهر مناسب- سن تا ۴۰ نگهبان
مرد قانون کار صبح و عصر ظاهر مناسب- سن تا ۴۰ انباردار
مرد قانون کار صبح و عصر ظاهر مناسب- سن تا ۴۰ فروشنده
زن قانون کار صبح و عصر ظاهر مناسب- سن تا ۴۰ فروشنده
زن قانون کار صبح و عصر ظاهر مناسب- سن تا ۴۰ صندوقدار
مرد قانون کار توافقی وارد به برق و جوشکاری کارگرفنی
مرد قانون کار صبح و عصر جوان کارگرساده
زن توافقی توافقی مجرد یا متاهل کارگرخدمات
مرد توافقی توافقی مجرد یا متاهل کارگرخدمات
زن ۳۰۰۰۰۰ ۷:۳۰ الی ۱۲:۳۰ مسلط به کامپیوتر اپراتور کامپیوتر
مرد ۷۰۰۰۰۰ ۸ الی ۱۵:۳۰ مجرد یا متاهل کارگرساده
زن ۸۰۰۰۰۰ ۸ الی ۱۶ لیسانس کارشناس فروش
زن توافقی ۹ الی ۱۳ مجرد یا متاهل پرستاربچه
زن ۵۰۰۰۰۰ صبح و عصر ماهر صندوقدار
مرد ۸۰۰۰۰۰ صبح و عصر دیپلم انباردار
مرد ۶۰۰۰۰۰ توافقی مجرد یا متاهل نظافتچی
مرد ۶۰۰۰۰۰ توافقی ماهر باغبان
زن قانون کار ۸ الی ۱۴ مسلط به کامپیوتر طراح اتوکد