گیاهی ترین گیاهی ترین AnzanDigital فروشگاه

فرصت های شغلی کاریابی نسل مهتاب

جنسیت حقوق ساعت کاری شرایط احراز شغل عنوان شغل
مرد ۸الی ۱۶ توافقی لیسانس حسابدار
مرد ۸الی ۱۶ توافقی آشنا به کامپیوتر امور دفتری
مرد ۸الی ۱۶ توافقی ماهر چرخ کار صنعتی
مرد صبح و عصر قانون کار مجرد یا متاهل کارگر ساده
مرد توافقی توافقی ماهر طراح وب
مرد ۲۳الی ۷ ۸۰۰۰۰۰ مجرد یا متاهل کارگرساده
مرد توافقی توافقی دارای سابقه کار مهندس عمران
مرد توافقی توافقی مسلط به نرم افزار انبارداری انباردار
مرد توافقی توافقی دارای وسیله نقلیه کارپرداز
مرد توافقی توافقی دارای سابقه کار حسابدار
مرد توافقی توافقی دارای سابقه کار نگهبان
مرد ۱۴الی ۲۲ ۴۰۰۰۰۰ مجرد منشی
مرد توافقی قانون کار دیپلم کارگر فنی
مرد صبح و عصر توافقی مجرد کارگرساده
مرد ۷الی ۱۹ قانون کار دیپلم – فوق دیپلم کامپیوتر دفتردار
مرد توافقی توافقی ماهر کابینت ساز
مرد توافقی توافقی ماهر جوشکار
مرد توافقی ۵۰۰۰۰۰ مجرد -سن تا ۳۰ سال راننده نیسان
مرد توافقی توافقی مجرد یا متاهل کارگرساده
مرد توافقی ۵۰۰۰۰۰ بازنشسته آبدارچی
مرد توافقی قانون کار مجرد یا متاهل انباردار
مرد توافقی قانون کار مجرد یا متاهل مامورپخش
مرد ۷:۳۰الی ۱۶ قانون کار ماهر تراشکار
مرد توافقی روزانه ۲۰۰۰۰ تومان مجرد یا متاهل کارگر ساده
مرد توافقی توافقی دارای مدارک راننده پایه یک
مرد ۷:۳۰الی ۱۴:۳۰ قانون کار دارای وسیله نقلیه کارپرداز
مرد توافقی قانون کار ماهر و نیمه ماهر ام دی اف کار
زن ۸الی ۱۶ توافقی لیسانس حسابدار
زن ۸الی ۱۶ توافقی آشنا به کامپیوتر اموردفتری
زن ۷الی ۱۳:۳۰ ۵۰۰۰۰۰ آشنا به حسابداری صندوقدار
زن ۸الی ۱۴ توافقی لیسانس حسابدار
زن توافقی توافقی ماهر طراح وب
زن صبح و عصر ۷۰۰۰۰۰ ماهر تایپیست
زن ۱۴الی ۲۱ ۳۵۰۰۰۰ وارد به نرم افزار صبا صندوقدار
زن صبح و عصر ۶۰۰۰۰۰ مجرد فروشنده
زن توافقی توافقی مسلط به کامپیوتر منشی
زن صبح و عصر توافقی وارد به کامپیوتر اموراداری
زن توافقی ۴۵۰۰۰۰ وارد به کامپیوتر منشی
زن توافقی ۳۰۰۰۰۰ متاهل فروشنده
زن ۷:۳۰الی ۱۴ ۵۰۰۰۰۰ ماهر تایپیست