گیاهی ترین گیاهی ترین AnzanDigital فروشگاه

فرصت های شغلی کاریابی نسل مهتاب

جنسیت حقوق ساعت کاری شرایط احراز شغل عنوان شغل
مرد ۸ساعت کاری قانون کار دارای موتور پیک موتوری
مرد ۸ساعت کار ۸۵۰۰۰۰ دارای گواهینامه کارپرداز
مرد ۸ساعت کار قانون کار فنی کار کارگر فنی
مرد ۷:۳۰الی ۱۵:۳۰ قانون کار دارای ماشین راننده
مرد توافقی توافقی ماهر برقکار صنعتی
مرد ۸ساعت کار ۸۰۰۰۰۰ مجرد یا متاهل راننده
مرد توافقی توافقی مجرد یا متاهل مامورپخش
مرد توافقی توافقی ماهر قناد
مرد توافقی ۴۵۰۰۰۰ جوان کارگرخدمات
مرد صبح و عصر توافقی جوان کارگر خدمات
مرد توافقی توافقی مجرد یا متاهل کارگرساده
مرد صبح و عصر ۵۰۰۰۰۰ مجرد کارگرساده
زن توافقی ۵۰۰۰۰۰ مجرد یا متاهل کارگر خدماتی
زن ۸الی ۱۳ توافقی مسلط به کامپیوتر منشی
زن ۷:۳۰الی ۱۳:۳۰ توافقی مجرد یا متاهل کارگر خدماتی
زن ۷:۳۰الی ۱۳:۳۰ توافقی ماهر طراح گرافیک
زن ۸:۳۰الی ۱۶:۳۰ توافقی مجرد فروشنده
زن ۹الی ۱۶ ۳۰۰۰۰۰ مجرد یا متاهل فروشنده
زن ۹الی ۱۶ ۵۰۰۰۰۰ ماهر صندوقدار
زن ۹الی ۱۶ ۵۰۰۰۰۰ ماهر سالن دار
زن ۹الی ۱۳ ۳۰۰۰۰۰ مجرد یا متاهل کارگر خدمات
زن توافقی توافقی ماهر پرستار بچه
زن ۸الی ۱۵ ۴۰۰۰۰۰ متاهل کارگر ساده
زن توافقی توافقی ماهر حسابدار