گیاهی ترین گیاهی ترین AnzanDigital فروشگاه

فرصت های شغلی کاریابی نسل مهتاب

جنسیت حقوق ساعت کاری شرایط احراز شغل عنوان شغل
مرد ۷:۳۰الی ۱۶ قانون کار ماهر حسابدار
مرد شیفتی قانون کار سن تا ۳۰ سال کارگر کارخانه
مرد شبانه روز ۲۰۰۰۰۰ متاهل سرایدار
مرد توافقی ۷۰۰۰۰۰ وارد به کامپیوتر راننده
مرد توافقی ۷۰۰۰۰۰ دارای موتور پیک موتوری
مرد ۸الی ۱۹ ۶۰۰۰۰۰ مجرد یا متاهل کارگر ساده
مرد توافقی توافقی ماهر مکانیک خودرو
مرد توافقی توافقی ماهر کارگر تعویض روغنی
مرد توافقی توافقی دارای گواهینامه کارپرداز
مرد ۸ساعت کار قانون کار دیپلم راننده ایسوزو
مرد ۸الی ۱۶ توافقی ماهر آشپز
مرد ۸الی ۱۳ ۳۰۰۰۰۰ مجرد کارگر ساده
مرد ۸ساعت کار توافقی ماهر جوشکار برق
زن ۱۵الی ۱۹ توافقی ماهر طراح فتوشاپ
زن ۶الی ۱۳ قانون کار مجرد یا متاهل کارگر بسته بندی
زن ۷:۳۰الی ۱۴ توافقی کاردانی معماری و عمران منشی
زن ۸:۳۰الی ۱۶ ۵۰۰۰۰۰ مجرد یا متاهل سالن دار
زن ۸:۳۰الی ۱۶ ۵۰۰۰۰۰ مجرد یا متاهل کارگر آشپزخانه
زن صبح و عصر قانون کار ماهر حسابدار
زن صبح و عصر توافقی ماهر به صبا حسابدار
زن توافقی توافقی وارد به کامپیوتر منشی
زن ۸الی ۱۳ توافقی مجرد یا متاهل کارگر خدمات
زن شیفتی ۶۰۰۰۰۰ مجرد یا متاهل منشی تلفنی
زن توافقی توافقی مجرد یا متاهل صندوقدار
زن توافقی ۴۰۰۰۰۰ وارد به کامپیوتر منشی
زن توافقی توافقی ماهر فاکتور زن
زن توافقی توافقی ماهر حسابدار
زن ۸الی ۱۶ ۵۰۰۰۰۰ وارد به کامپیوتر منشی
زن ۸الی ۱۶ توافقی ماهر آشپز
زن توافقی توافقی ماهر صندوقدار
زن ۸الی ۱۳ ۳۰۰۰۰۰ مجرد یا متاهل کارگر ساده
زن ۱۵الی ۲۳ توافقی مجرد کارگر ساده
زن ۸الی ۱۶ توافقی ماهر تایپیست
زن ۹الی ۱۴ ۵۰۰۰۰۰ مجرد یا متاهل فروشنده
زن شبانه روز ۸۰۰۰۰۰ مجرد یا متاهل پرستار بیمار
زن ۹الی ۱۷ ۵۰۰۰۰۰ وارد به حسابداری امور دفتری
زن صبح و عصر ۶۰۰۰۰۰ وارد به کامپیوتر منشی