گیاهی ترین گیاهی ترین AnzanDigital فروشگاه

فرصت های شغلی کاریابی کارآفرین

جنسیت حقوق ساعت کاری شرایط احراز شغل عنوان شغل
خانم آقا  توافقی توافقی مسلط به زبان انگلیسی لیسانس شیمی
خانم آقا  توافقی   توافقی مسلط به زبان انگلیسی لیسانس مکانیک
خانم آقا     ظاهر خوب روابط عمومی  لیسانس حقوق
خانم اقا ۱۰۰۰۰۰۰    ۸ تا ۱۷ وارد به کامپیوتر حسابدار
خانم اداره کار بیمه ۲شیفت   امور دفتری
خانم   توافقی    توافقی   منشی مطب
خانم اداره کار ۸تا۱۶  مسلط به کامپیوتر وحسابداری منشی
خانم اداره کار ۷٫۳۰ تا ۱۴ وارد به زبان انگلیسی امور دفتری و حسابداری
خانم   اداره کار   ۸تا۱۵ حداقل ۵ سال سابقه امور دفتری
آقا    ۱۴۵۰۰۰۰    از ۸ صبح   مامور پخش
آقا توافقی ۷ تا ۱۴ با ماشین راننده پایه ۱ و ۲
خانم توافقی توافقی   طراح روزنامه
آقا اداره کار ۸تا ۱۷   انباردار و کارگر انبار
آقا اداره کار ۸تا ۱۶   فنی کار آسانسور
آقا ۸۰۰ نهار ۸٫۳۰ تا ۱۷   کارگر ساده
آقا اداره کاربیمه ۲ شیفت سخت افزار و نرم افزار کارشناس فنی کامپیوتر
ندارد   بدون بچه سرایدار با سوییت
آقا توافقی  توافقی   خدماتی استخر
آقا توافقی توافقی با موتور پیک موتوری